COVID-19 Notice: WE ARE OPEN AND OPERATING NORMALLY
Beta Analytic, as a laboratory, is considered an essential business under Florida's statewide Stay-at-Home Order. Taking the necessary measures to maintain employees' safety, we continue to operate and accept samples for analysis. Please contact us BEFORE sending your samples so we can recommend you the best way to proceed.

Sporing av næringsstoffkilder – nitrater og fosfater


Et næringsstoff er et stoff som en levende organisme trenger for å leve, vokse og reprodusere seg. Dersom det blir for mye av dem, kan de imidlertid være farlige for helsen til mennesker og økosystemet. Dette er tilfellet med nitrogen i form av nitrat (NO3-) og fosfor i form av fosfat (PO43-). 


Hvorfor er for mye næringsstoffer en bekymring?

Høye konsentrasjoner av næringsstoffer i grunnvannet kan gjøre drikkevannet giftig. Et høyt innhold av næringsstoffer i overflatevann vil overstimulere algevekst, f.eks. i form av algeoppblomstring. Slik algeoppblomstring blokkerer sollyset og skaper anoksiske soner (svært lave konsentrasjoner av oppløst oksygen) som skaper et ubeboelig miljø for marint liv, ofte kalt eutrofiering. 


Eutrofiering kan ha stor negativ innvirkning på marin bransje og fiskerinæringen.

Hva er forskjellen på ikke-punktkilde og punktkilde?

Ikke-punktkilde er generelt forurensning fra mange diffuse kilder så som boligfelter, byer og gjødsel. Ikke-punktkilder drives vanligvis av avrenningshendelser som snøsmelting og regn. 


Punktkilde er en diskret, sporbar forurensningskilde som ikke drives av avrenning.

Å kunne identifisere forurensningskilder er første steg for å løse problemet.

Referanser:
US EPA Fact Sheet – Preventing Eutrophication: Scientific Support for Dual Nutrient Criteria
US EPA – Basic Information about Nonpoint Source (NPS) Pollution


Beta Analytic utfører raske, ISO 17025-sertifiserte målinger av oksygen- og nitrogenisotoper ved hjelp av et isotopforholdmassespektrometer (IRMS).

Les mer om våre nitratrelaterte tjenester


Nitrates ads